Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija

Galimybių studijos parengimą inicijavo Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centras. Projektas dalinai finansuotas LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.

Pagal Europos Sąjungoje rengiamą Dizaino politikos monitoringą, 2014 m. Lietuva priskiriama šalims, neturinčioms dizaino politikos. Dizaino politikos neturėjimas sudaro kliūtis nuosekliai ir kryptingai vystyti dizaino sektorių, siekti ir koordinuoti iškeltų prioritetų ir tikslų įgyvendinimą. Tuo tarpu dizaino politikos suformavimas ir įgyvendinimas gali sukurti sąlygas inovacijų ir naujų verslo modelių plėtrai šalies ekonomikoje.

Galimybių studijos tikslas prisidėti prie Lietuvos dizaino politikos formavimo ir įgyvendinimo.

Galimybių studijos rengime iš viso dalyvavo 36 ekspertai. Šio tyrimo metu buvo suorganizuotos 3 grupinės diskusijos, atlikti 9 individualūs giluminiai interviu su įvairių interesų grupių atstovais, atlikta antrinių šaltinių analizė (apžvelgti ES ir Lietuvos teisiniai dokumentai, tyrimų ataskaitos). Tyrimo pasekoje buvo išskirtos 4 prioritetinės Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros kryptys ir parengtos 32 rekomendacijos bei pasiūlymai sprendimų priėmėjams.

2008 m. buvo parengta pirmoji Lietuvos dizaino galimybių studija. Nemažą dalį šioje studijoje rekomenduotų veiksmų šalies dizaino sektoriaus atstovai įgyvendino savo iniciatyva ir pajėgomis. Tačiau, atsižvelgiant į šiandien kitose ES šalyse vykdomą dizaino politiką, rėmimo ir propagavimo programas, akivaizdu, jog spartesnei Lietuvos dizaino sektoriaus plėtrai ir konkurencingumo augimui yra būtinas deramas valstybės dėmesys ir finansavimas. Vienas svarbiausių ir artimiausio laikotarpio veiksmų - nacionalinės dizaino tarybos įsteigimas ir jos veiklos užtikrinimas, bei įsijungimas į Europoje vykstančias dizaino sektoriaus plėtrai skirtas iniciatyvas.

Ataskaitoje pristatomos Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros prioritetinės kryptys ir veiksmų planas yra parengti, atsižvelgiant į galimybių studijoje dalyvavusių ekspertų įžvalgas ir pasiūlymus, Europos Komisijos strateginiuose dokumentuose pateikiamas rekomendacijas bei Lietuvos dizaino sektoriaus ir jo aplinkos analizės rezultatus. Numatoma, jog šie veiksmai turės ženklų indėlį „Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 metų programos“ ir „Kultūrinių ir kūrybinių industrijų 2014-2020 m. plėtros strategijos“ įgyvendinimui.„Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija“Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro informacija
2014-12-22